Vedtægter


Gestelev

        Forsamlingshus


VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens navn er Gestelev Forsamlingshus og Beboerforening

 

 

§ 2

Foreningens formål er:

 

at drive Gestelev Forsamlingshus som møde- og samlingssted for Gestelevs befolkning

at understøtte lokale aktiviteter, som bidrager til at fremme fællesskab i Gestelev

at udleje Gestelev Forsamlingshus

 

 

§ 3

Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

 

Overskud ved foreningens drift kan anvendes til modernisering eller udvidelse af bestående bygninger og til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningens midler skal henstå i pengeinstitut.

 

For foreningens/forsamlingshusets forpligtelser, hæfter alene dens/dets aktiver, idet bestyrelsen eller medlemmerne ikke hæfter personligt.

 

 

§ 4

Som medlemmer kan optages personer, institutioner eller foreninger i Gestelev Sogn, der er interesseret i foreningens arbejde. Medlemmer udenfor sognet skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.

 

Hvert medlem indbetaler et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

 

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen. Medlemmerne hæfter heller ikke for foreningens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

 

Medlemskabet dækker alle beboere i husstanden/institutionen/foreningen. Hvert medlemsskab giver 1 stemme på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelse skal godkendes på den følgende generalforsamling.

 

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun denne kan vedtage vedtægtsændringer og salg, optagelse af lån, samt pantsættelse af ejendom.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

 

Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

 

Beslutninger på generalforsamlingen skal træffes med almindelig stemmeflertal.

Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, stemmes der skriftligt.

 

Vedtagelse på en generalforsamling af beslutning, der går ud på forandring af foreningens love og salg, optagelse af lån eller pantsættelse af foreningens ejendom, kræves at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og at over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.

Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes med 7 dages varsel til ny generalforsamling senest 30 dage efter.

Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de fremmødtes antal.

 

 

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden skal omfatte følgende:

 

Valg af dirigent.

Bestyrelsens årsberetning

Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb ved større enkeltstående investeringer

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer

Valg af 2 revisorsuppleanter

Eventuelt. Herunder kan intet vedtages

 

Indkomne forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen fremsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.Referat udsendes til medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingen. Referatet skal være underskrevet af formanden og referenten.

 

 

§ 7

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsens ønsker det, eller når mindst 40 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved ordinær generalforsamling.

 

 

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

På ulige år vælges 3 medlemmer, på lige år vælges 4 medlemmer. Genvalg kan foretages.

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, eller i dennes fravær næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Ved større økonomisk forpligtelse underskrives af den samlede bestyrelse, jf. dog § 6. Foreningen skal altid tegnes ved mindst 2 personer.

 

Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygnings- og udstyrsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter.

Bestyrelsen tager initiativ overfor generalforsamlingen til fornyelser eller udvidelser og fastsætter lejen til de forskellige anvendelser af forsamlingshuset.

 

Der laves referat fra møderne, som godkendes og gøres offentligt tilgængelige.

 

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller mindst 4 gange årligt.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 3 medlemmer ønsker det.

 

 

§ 9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Regnskabet afleveres til revisorerne senest 1. februar. Det reviderede regnskab skal foreligge så betids, at det kan udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§ 10

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer

Beslutning om opløsning af foreningen kræver godkendelse på én ordinær og én ekstraordinær generalforsamling afholdt med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.

 

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som skal anvendes til almennyttige og kulturelle formål i Gestelev sogn.

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. november 2018.