Persondata


Gestelev

        Forsamlingshus


BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger

Foreningen Gestelev Forsamlingshus

Kontaktperson: Anders Tang Kjærved (formand)

Gestelevvej 40

5750 Ringe

CVR-nr.: 12870183

Tlf: 2511 5750

Email: gestelev.forsamlingshus@gmail.comBehandling af personoplysninger

Foreningen Gestelev Forsamlingshus bestyrelse er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Medlemsoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato.

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummerIndsamling af oplysninger

Normalt får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med tilmelding og betalingForeningens formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke


Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

Levering af varer og ydelser du har bestilt

Administration af din relation til osLegitim brug af personoplysninger

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Udøvelse af aktiviteter

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Afholdelse af sociale arrangementer mv.

Brug af situationsbilleder, der viser en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignendeSamtykke

Oftest vil behandlingen af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter, kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Der kan ske videregivelse af oplysninger om bestyrelse og suppleanter organisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Vi opbevarer oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og suppleanter til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk